بایگانی برچسب برای: خرید صمغ گوتاپرکا

مواد پر کننده‌ کانال دندان

/
پاکسازی و شکل دهی صحیح و مناسب کانال‌ها و مهر و موم کردن آپیکال یا کورونال دندان برای موفقیت نتایج بالینی درمان ریشه ضروری هستند. پر کردن کانال ریشه نیز به همین میزان مهم است و باید سیل کاملی برای سیستم کانال ریشه فراهم آورد و هر گونه راه نفوذ و نشت از حفره‌ی دهان را مسدود نماید.