پر کردن دندان در درمان ریشه

/
در فرایند درمان ریشه (عصب ‌کشی) محفظة پالپ دندان تخلیه شده و تمیز و…

تفاوت پالپیت برگشت ‌پذیر و برگشت ‌ناپذیر

/
انواع پالپیت  پالپ بخش مرکزی دندان است که حاوی رگهای خونی و عصب…

روش‌های معاینه پالپ دندان

/
پالپ به بخش مرکزی دندان گفته می‌شود که حاوی رگهای خونی و عصبی می‌…