اپکسوژنزیس یا عصب کشی دندان کودکان

/
اپکسوژنزیس یا عصب کشی دندان کودکان فرآیندی است که برای خارج کردن عفونت و آلودگی از پالپ دندان شیری کودکان انجام میشود. در عصب کشی دندان شیری ابتدا...

هیپوپلازی مینای دندان یا درمان دندان گچی

/
هیپوپلازی مینای دندان نقص مینای دندان است که زمانی اتفاق می افتد که دندان در حال رشد است.این نقص هم دندان شیری و هم دندان دائمی را تحت تأثیر قرار میدهد.

فیشور سیلانت یا شیارپوش

/
درمان های پیت و فیشور سیلانت از جمله روش های متعددی هستند که می توانند به طور موقت مانع پیشرفت پوسیدگی دندان ها شوند زیرا این پوسیدگی ها منجر به حفره های دندان می شوند.