فیلتر:همهبی پاسخ
پرکردن و عصب کشی
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 5 سال پیش • 
2777 بازدید1 پاسخ0 رأی
لزوم درمان ریشه
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 6 سال پیش • 
2923 بازدید1 پاسخ0 رأی
عصب کشی
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 6 سال پیش • 
2790 بازدید1 پاسخ0 رأی