فیلتر:همهبی پاسخ
درمان ریشه
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 5 سال پیش • 
2530 بازدید1 پاسخ0 رأی
درمان ریشه
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 5 سال پیش • 
1893 بازدید1 پاسخ0 رأی
تورم صورت بعد از درمان ریشه
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 5 سال پیش • 
7256 بازدید1 پاسخ0 رأی
رسیدن دندان به عصب
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 5 سال پیش • 
2011 بازدید1 پاسخ0 رأی
دندان مشکوک به نکروز
mmدکتر سهیل آذرخش پاسخ داده شده 5 سال پیش • 
3152 بازدید1 پاسخ0 رأی